“Som el que mengem”
“Som el que mengem”

Protecció de dades

1. DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

 

Raó social: ORGÀNIC S.C.C.L.

CIF: F66972209

Domicili: C/ Sant Lluis, 17, Baixos. 08850 Gavà (Barcelona)

Teléfon: 693724705

Email per comunicacions en materia de proteció de dades: cooperativaorganic@gmail.com

1.1. NORMATIVA APLICABLE.

 

La nostra política de Privacitat s'ha disenyat d'acord amb el Regalament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques al respecte del tractament de les dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en tot allò que no contradigui el mencionat Reglament, per lo disosat en el mar legislatiu espanyol en matèria de Protecció de dades de Caràcter Personal.

 

Al facilitar-nos les seves dades, vostè declara haver llegit i conèixer la present Política de Privacitat, prestant el seu consentiment al tractamen de les seves dades personals d'acord a les finalitats i terminis aquí expresats.

 

L'Empresa podrà modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o de interpetació de la Agencia espanyola d eProtecció de Dades. Aquestas condicions de privacitat podran ser complementades per l'Avís legal, Política de Cookies i les Condicions Generals que, en el seu cas es recollen per determinats productes i serveis, si el seu accès suposa alguna especialitat en materia de proteció de dades de caràcter personal

 

1.2. DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

 

La empresa no té Delegat de Protecció de Dades.

 

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

 

El tractament que realitzem de les seves dades personals responen a les següents finalitats: 

 

  • Proporcionar informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix la nostra empresa i que detella la nostra web.
  • Realitzar la contractació dels nostres serveis mitjançant l'aceptació del corresponent presupost / comanda  i/o la signatura d'un contracte mercantil.
  • Enviar per correu electrònic i/o postal les notícies i novetats de la nostra entitat així com les actualitzacions del nostre catàleg de productes i serveis.

 

2.1. Conservació de les  Dades

 

Conservarem les dades personals des del seu consentiment fins que revoqui o sol·licoti la limitació del tractament. Mantindrem les dades bloquejades durant el temps legalment exigit.

 

3. LEGITIMACIÓ I DADES.

 

La legitimació pel tractament de les dades és el consentiment exprés otorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu (omplir el formulari corresponent i marcar la casella d'aceptació d'aquesta política) en el moment de facilitar-nos les dades personals.

 

3.1 Consentiment per tractar dades.

 

Al omplir els formularis, marcar la casella "Aceptació de la Política de Privacitat" i fer clic per enviar les dades, o al enviar emails a la Empresa pels mitjans habilitats al efecte, l'Usuari manifesta haber llegit i aceptat expresament la present política de privacitat, i otorgar el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les dades personals d'acord amb les finalitats indicades.

 

3.2. Categories de dades

 

Les dades que es recullenes refereixen a la categoria de dades identificatives, com pot ser: Nom i Cognom, Telèfon, Adreça postal, Empresa, correo electrònic, així com la direcció IP des d'on s'accedeix al formulari de recollida de dades.

 

4. MESURES DE SEGURETAT.

 

El nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal, informem que s'han adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accès no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estiguin exposats, segons l'Art. 32 del RGPD EU 679/2016.

 

5.CESSIÓ DE DADES.

 

No es preveuen cessions de dades ni transferències internacionals de les seves dades, a excepció de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions així com en aquells casos en els què una autoritat judicial ens ho requereixi. 

 

6. DRETS DE L'USUARI.

 

Cualsevol interesat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, demanar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades no siguin necessaries per la finaltat que van ser recollits. En determinades circunstàncies, els interessats podan sol·licitar la limitació del tractament de les dades, en aquest cas els conservarem per l'exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interesats es podran oposar al ractament de les seves dades. El Responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

D'acord amb la legislació vigent té els següents drets: dret a sol·licitar el accès a les seves dades personals, dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió, dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, dret a oposar-se al tractament, dret a la portabilitat de les dades i així mateix, a revocar el consentiment otorgat.

 

6.1. Com exercitar els meus drets?

 

Per exercir els seus drets, pot dirigir-se al responsable, sol·licitant el correponent formulari pel exercici del dret escullit. Opcionalment, pot acudir a l'Autoritat de Control competent per obtenir informació addicional sobre els seus drets. Les dades de contacte per exercir els seus drets són el telèfon 693724705 i el email cooperativaorganic@gmail.com. Recordi afegir una còpia d'un document que ens permeti identificar-li.

 

 

7.CONSENTIMENT PER ENVIAMENT DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES.

 

 

Així mateix, i d'acord amb lo establert en la Lley 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, complimentant el formulari de recollida de dades i marcant la corresponent casella "Aceptació del enviament de comunicacions electròniques" , està otorgant el consentiment exprès per enviar-li a la seva adreça electrònica, teléfon, fax o altre mitjà electrònic informació relativa a l'Empresa.

 

 

 

 

 

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Organic SCCL | Societat Cooperativa